About us

ເວັບໃຊ້ນີ້ແມ່ນການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານດີໆອັນຫນື່ງຂອງວິສະຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ CLICK I4Dev ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕາທີ 08 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ , ແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ກົດຫມາຍຂອງລັດ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າເວັບໃຊ້ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ສ້າງໂດຍ:              ໃຫ້ທຶນໂດຍ:
                                                          

 

ໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ານຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ

 
   

ໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ານແຜນທີ່ຊົນເຜົ່າໂດຍ: http://www.decide.la/