ມົ້ງ (Hmong)

ຊົນເຜົ່າມົ້ງແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມົ້ງ-ອີວມຽນ ເຊິ່ງກະຈາຍທົ່ວໄປໃນເຂດພາກເຫນືອຂອງປະເທດລາວ ຈົນຮອດທ່າແຂກມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 450,000 ຄົນ ຫລືເທົ່າກັບ 8 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງຫມົດ. ຊົນເຜົ່າມົ້ງມາຕັ້ງຖີ່ນຖານຢູ່ໃນລາວໃນຊ່ວງສຕະຫວັດທີສິບແປດ ໂດຍມາຈາກຕີເບດ, ໄຊບີລີ ແລະ ປະເທດມົງໂກນ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ.

ຊົນເຜົ່າມົ້ງ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ມີເອກະລັກໂດດເດັ່ນ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ຈາກປື້ມລຸ່ມນີ້:

 ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມກ່ຽວກັບເຜົ່າມົ້ງ