ອາຄາ (Akha)

ຊົນເຜົ່າອາຄາແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ຖືກຈັດເຂົ້າໃນຫມວດພາສາຈີນ-ຕີເບດ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດ 90,000 ຄົນ ຫລື 1.6 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນລາວທັງຫມົດ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໃສຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

ຊົນເຜົ່າອາຄາມີເອກະລັກການນຸ່ງຫົ່ມທີ່ເດັ່ນ ແລະ ຍັງປະກົດເຫັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ຈາກປື້ມລຸ່ມນີ້:

ກົດທີ່ນີ່ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ