ຮ່າຍີ່ (Hayi)

ຊົນເຜົ່າຮ່າຍີ່ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາຈີນ-ຕີເບດ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດພຽງ 1,112 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງອາໃສຢູ່ເມືອງຍອດອູ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ຊົນເຜົ່າຮ່າຍີ່ມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ໂດດເດັ່ນ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ຈາກປື້ມລຸ່ມນີ້:

ກົດທີ່ນີ່ເພື່ອດາວໂຫລດເອົາປື້ມ