ຫໍ້ (Hor)

ຊົນເຜົ່າຫໍ້ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາຈີນ-ຕີເບດ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 10,000 ຄົນ ເຊິ່ງອາໃສສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ຊົນເຜົ່າຫໍ້ມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ໂດດເດັ່ນ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ລຸ່ມນີ້:

 

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ