ໂລໂລ (Lolo)

ຊົນເຜົ່າໂລໂລ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາຈີນ-ຕີເບດ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດພຽງ 1,700 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ເມືອງຍອດອູ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ່ສະແດງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ຊົນເຜົ່າໂລໂລມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່ນີ້:

ກົດທີ່ນີ່ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ