ສິງສີລິ ຫລື ຜູ້ນ້ອຍ (Singsili)

ຊົນເຜົ່າຜູ້ນ້ອຍ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ຢູ່ໃນຫມວດພາສາຈີນ-ຕີເບດ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 37,000 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ຈຳນວນຫນື່ງແມ່ນຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

ຊົນເຜົ່າຜູ້ນ້ອຍມີວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ທ່ານສາມາດອ່ານໄດ້ທີ່ປື້ມລຸ່ມນີ້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ