ສີລາ (Sila)

ຊົນເຜົ່າສີລາ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງໃນຫມວດພາສາຈີນ-ຕີເບດ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 3,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ. ອາໃສສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງຍອດອູ, ເມືອງຂວາ ແລະ ເມືອງຫລວງນ້ຳທາ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

ຊົນເຜົ່າສີລາແມ່ນມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານເພີມຕື່ມທີ່ປື້ມລຸ່ມນີ້:

ກົດທີ່ນີ່ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ