ບິດ (Bit)

ຊົນເຜົ່າບິດ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ມີປະຊາກອນທັງຫມົດພຽງ 747 ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງອາໃສຢູ່ເມືອງບຸນເຫນືອ, ບຸນໄຕ້ ແລະ ເມືອງຂວາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ເມືອງຫລວງນ້ຳທາ, ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງນາຫມໍ້, ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ຊົນເຜົ່າບິດ ເປັນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ມີເອກະລັກວັດທະນາທຳທີ່ເດັ່ນ ແລະ ຫນ້າສົນໃຈຫລາຍ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດເອກະສານ