ເບຣົາ (Brao)

ຊົນເຜົ່າເບຣົາ ແມ່ນຊົນເຜົ່າທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 20,000 ຄົນ ເຊິ່ງມີຫລາຍໃນເມືອງປາກຊ່ອງ, ເມືອງໂຂງ ແລະ ເມືອງບາຈຽງ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ເມືອງຊານໄຊ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງສະຫນາມໄຊ ແລະ ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ.

 

 ຊົນເຜົ່າເບຣົາ ຫລື ເຜົ່າລະແວ ແມ່ນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຫນື່ງທີ່ອາໃສໃນເຂດດັ່ງກ່າວມາຍາວນານ ເຊື່ອກັນວ່າຍ້ານຖີ່ນຖານມາຈາກພາກເຫນືອຂອງລາວ (ແຂວງຊຽງຂວາງ) ເປັນເຜົ່າທີ່ມີເອະລັກການນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເຮືອນຊານທີ່ເດັນ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ລຸ່ມນີ້:

                             
ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມກ່ຽວກັບເຜົ່າເບຣົາ