ເອີດູ (Idure)

ຊົນເຜົ່າເອີດູ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ຢູ່ໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ. ມີປະຊາກອນຫນ້ອຍ ເຊິ່ງປະຈຸບັນມີພຽງແຕ່ 650 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ອາໃສຢູ່ເມືອງຄູນ,​ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

ຊົນເຜົ່າເອດູ ມີວັດທະນາທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ທ່ານສາມາດອ່ານກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວໄດ້ທີ່ປື້ມລຸ່ມນີ້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ