ຮ່າຮັກ (Harak)

ຊົນເຜົ່າຮ່າຮັກ ຫລື ອາລັກ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່່ນອນໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ. ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 21,000 ຄົນ ເຊິ່ງອາໃສຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມ, ລະມາມ, ທ່າແຕງ, ປາກຊ່ອງ, ສາມັກຄີີໄຊ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

ຊົນເຜົ່າຮ່າຮັກມີວັດທະນາທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ່ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ