ເຈັງ (Cheng)

ຊົນເຜົ່າເຈັງ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 7,500 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສຢູ່ເມືອງສະຫນາມໄຂ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ແຂວງອັດຕະປື.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

ຊົນເຜົ່າເຈັງ ມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດເອກະສານ