ກະຕາງ

ຊົນເຜົ່າກະຕາງແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 60,000 ຄົນ ເຊີ່ງອາໃສຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງສາລາວັນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງການກະຈາຍພົນລະເມືອງຂອງຊົນເົຜ່າດັ່ງກ່າວ:

 

 ຊົນເຜົ່າກະຕາງ ມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທີ່ໂດນເດັ່ນ. ທ່ານສາມາດອ່ານກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວໄດ້ທີ່:

 

ກົດທີ່ນິ້ເພື່ອດາວໂຫລດເອກະສານ