ຂະແມ (Khmer)

ຊົນເຜົ່າຂະແມ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 3,900 ຄົນ ເຊິ່ງອາໃສສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງມູນລະປະໂມກ ແລະ ເມືອງສຸຂູມມາ, ແຂວງຈຳປາສັກ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ຊົນເຜົ່າຂະແມ ມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ເຊີ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດເອກະສານ