ກຶມມຸ Khmou

ຊົນເຜົ່າກືມມຸ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ມີປະຊາກອນທັງຫມົດ 307,000 ຄົນ ເຊີ່ງອາໃສຢູ່ທົ່ວທຸກແຂວງໃນປະເທດລາວໂດຍສະເພາະຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງການກະຈາຍພົນລະເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ທ່ານສາມາດຊອກຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ