ລະວີ (Lavy)

ຊົນເຜົ່າລະວີ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ. ປະຈຸບັນມີປະຊາກອນປະມານ 1,100 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງອາໃສຢູ່ເມືອງລະມາມ,​ ແຂວງເຊກອງ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ່ສະແດງເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

ຊົນເຜົ່າລະວີມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະ ຫນ້າສົນໃຈ. ທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່ປື້ມລຸ່ມນີ້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ