ໂອຍ (Ouy)

ຊົນເຜົ່າໂອຍ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ. ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 22,000 ຄົນ ເຊິ່ງອາໃສສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງສະຫນາມໄຊ, ສາມັກຄີໄຊ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງປາກຊ່ອງ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

ຊົນເຜົ່າໂອຍແມ່ນຊົນເຜົ່າທີ່ມີເອກະລັກທາງການພາສາ, ການນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ວັດທະນາທຳອື່ນໆທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ທ່ານສາມາດອ່ານໄດ້ຕື່ມທີ່ປື້ມລຸ່ມນີ້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ