ປາໂກະ (Pakoh)

ຊົນເຜົ່າປາໂກະ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 16,000 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສຢູ່ເມືອງສະຫມ້ວຍ ແລະ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລາວັນເທົ່ານັ້ນ. ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົາດັ່ງກ່າວ.

 

ຊົນເຜົ່າປະໂກະມີຖີ່ນລຳເນົາເດີມມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມ. ມັກຕັ້ງເຮືອນຢູ່ທີ່ສູງ ແລະ ມີເອກະລັກດ້ານວັດທະນາທຳທີ່ໂດດເດັ່ນເຊັ່ນກັນ. ທ່ານສາມາດເອົາຂໍ້ມູນເພີມເຕີມໄດ້ທີ່ປື້ມລຸ່ມນີ້: 

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມກ່ຽວກັບເຜົ່າປາໂກະ