ສະດາງ (Sadang)

ຊົນເຜົ່າສະດາງ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງຢູໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ. ມີປະຊາກອນພຽງ 786 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເຊີ່ງອາໃສຢູ່ເມືອງພູວົງ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ແຂວງອັດຕະປືເທົ່ານັ້ນ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ຊົນເຜົ່າສະດາງມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ