ຕະໂອ້ຍ (Taoey)

ຊົນເຜົ່າຕະໂ້ອຍແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງ ເຊິ່ງຖືກຈັດໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ. ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 32.000 ຄົນ ເຊິ່ງແຈກຢາຍສ່ວນຫລາຍຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວເຊັ່ນ: ເມືອງນອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ເມືອງເລົ່າງາມ, ແຂວງສາລາວັນ, ເມືອງທ່າແຕງ, ແຂວງເຊກອງ, ເມືອງສະຫນາມໄຊ,​ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເມືອງບາຈຽງ ແລະ ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈຳປາສັກ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງການກະຈາຍພົນລະເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າຕະໂອ້ຍ.

 

ຊົນເຜົ່າຕະໂອ້ຍແມ່ນຊົນເຜົ່າດັ່ງເດີມຫນື່ງທີ່ຄາດວ່າຕັ້ງຖີ່ນຖານໃນເຂດດັ່ງກ່າວຕັ້ງແຕ່ສັດຕະຫວັດທີ 5 ເຖີງ 8 ເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ມີເອກະລັກໃນການປຸກເຮືອນຮ້ານຕໍ່າ, ການທັກແຊ່ວທີ່ສວຍງາມແລະ ເຄື່ອງດົນຕີຕ່າງໆ. ທ່ານສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບເຜົ່າຕະໂອ້ຍໂດຍດາວໂຫລດປື້ມລຸ່ມນີ້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າຕະໂອ້ຍ