ແທ່ນ (Thane)

ຊົນເຜົ່າແທ່ນ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງປະຈຸບັນມີປະຊາກອນພຽງແຕ່ 514 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ອາໃສຢູ່ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງຫລວງພະບາງ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ຊົນເຜົ່າແທ່ນມີວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດ້າວໂຫລດເອກະສານ