ຕູ້ມ (Toum)

ຊົນເຜົ່າຕຸ້ມ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ຢູ່ໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 4,400 ຄົນ ເຊິ່ງອາໃສຢູ່ເມືອງໄຊຈຳພອນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ຊົນເຜົ່າຕຸ້ມມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດເອກະສານ