ຕຣຽງ (Trieng)

ຊົນເຜົ່າຕຣຽງແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ຖືກຈັດເຂົ້າໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 30,000 ຄົນ ເຊິ່ງອາໃສສ່ວນຫລາຍໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວເປັນຕົ້ນ ເມືອງດັກຈຶ້ງ, ລະມານ, ທ່າແຕງ, ແຂວງເຊກອງ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ,​ ແຂວງອັດຕະປື.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງຂອງເຜົ່າດັ່ງກ່າວ. 

ຊົນເຜົ່າກຣຽງແມ່ນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມ. ກີນເຂົ້າຈ້າວເປັນຫລັກ ແລະ ມີເອກະລັກການນຸ່ງຖືທີ່ເປັນເອກະລັກ. ທ່ານສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວໄດ້ດ້ວຍການດາວໂຫລດເອົາປຶ້ມລຸ່ມນີ້:

 
ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ