ຕຣີ (Tri)

ຊົນເຜົ່າຕີຣ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ. ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 26,000 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ຊົນເຜົ່າຕີຣ ມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ເຊີ່ງທ່ານສາມາດອ່ານໄດ້ທີ່ນີ້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ