ແຢະ (Yae)

ຊົນເຜົ່າແຢະ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ເຊີ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 10.000 ຄົນ ອາໃສສ່ວນຫລາຍຢູ່ທີ່ເມືອງດັກຈື້ງ, ແຂວງເຊກອນ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ

 

ຊົນເຜົ່າແຢະ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ມີເອກະລັກໂດດເດັ່ນ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ຈາກປື້ມລຸ່ມນີ້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມກ່ຽວກັບແຢະ