ລາວ (Lao)

ເຊົາເຜົ່າລາວ ແມ່ນຊົນເຜົ່າໃນຫມວດລາວ-ໄຕ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນຫລາຍທີ່ສຸດ ປະມານ 3,067,000 ຄົນ ອາໃສໃນທຸກແຂວງ ໂດຍສະເພາະເຂດທົ່ງພຽງ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງການກະຈາຍພົນລະເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ

 

 

 

ຊົນເຜົ່າລາວ ແມ່ນມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ວັດທະນາທຳອັນເກົ່າແກ່ ເຊິ່ງສາມາດອ່ານໄດ້ຕື່ມທີ່ນີ້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດເອົາປື້ມ