ລື້ (Leu)

ຊົນເຜົ່າລື້ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງຢູ່ໃນຫມວດພາສາລາວ-ໄຕ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 123,000 ຄົນ. ສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສໃນເຂດພາກຕະເວັນຕົກສ່ຽງເຫນືອ ເປັນຕົ້ນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ການກະຈາຍພົນລະເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

ຊົນເຜົ່າລື້ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ