ໄຕ (Tai)

ຊົນເຜົ່າໄຕ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນຫມວດພາສາລາວໄຕ ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 215,000 ຄົນ ເຊິ່ງອາໃສຢູ່ທຸກໆແຂວງພາກເຫນືອຕະຫລອດລົງຮອດແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ມີຫລາຍກວ່າຫມູ່ແມ່ນຢູ່ແຂວງຫົວພັນ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການກະຈາຍພົນລະເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

 

 

ຊົນເຜົ່າໄຕ ມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ