ຢັ້ງ (Yang)

ຊົນເຜົ່າຢັ້ງ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງໃນຫມວດພາສາລາວ-ໄຕ. ມີປະຊາກອນທັງຫມົດພຽງ 3,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງອາໃສໃນເມືອງຍອດອູ, ບຸນໄຕ້, ຂວາ, ວຽງພູຄາ, ນາຫມໍ້, ປາກແບງ ແລະ ເມືອງຫລາ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊົນເຜົ່າຢັ້ງມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳອັນເກົ່າແກ່. ທ່ານສາມາດອ້ານໄດ້ທີ່ນີ້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ