ຍວນ (Nguane)

ຊົນເຜົ່າຍວນ ແໃ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງໃນຫມວດພາສາລາວ-ໄຕ